BẢN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT