Biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
Xã/phường ……………………….
Huyện/quận ………………………
Tỉnh/thành phố …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: ............./UBND-XN

…………, ngày ….. tháng ….. năm 201 …

 

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(Cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài)

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình;

XÁC NHẬN:

Ông/bà: .................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................

Dân tộc: ………………………………………… Quốc tịch: ...........................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ...................................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..........................................................................................

.............................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân: ...............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên: ..............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………… Quốc tịch: ..................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..........................................................................................

.............................................................................................................................

tại(1) ......................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số …………. Quyển số ……………

 

CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)


………………………..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………………………….

Chú thích: