Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp Nhà nước giao đất để quản lý (đối với tổ chức)

Căn cứ pháp lý

  1. Luật đất đai 2013
  2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
  3. Nghị định số 167/2017 ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
  4. Thông tư số 23/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  5. Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính

Trình tự thực hiện :

* Đối với tổ chức:

- Nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với Văn phòng đăng ký đất đai :

- Tiếp nhận hồ sơ và trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC

- Làm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn, liền với đất vào sổ đăng ký theo quy định.

- Trả kết quả theo quy định.

Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai .

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản chính - theo Mẫu số 04/ĐK);

2. Văn bản của các cơ quan nhà nước về việc giao đất để quản lý (Bản sao chứng thực - nếu có);

3. Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (bản chính - nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn, liền với đất vào sổ đăng ký theo quy định.

Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì sau ba (03) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ phải ra Thông báo bổ sung hồ sơ (thời gian bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính).

Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng, gồm công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập; quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm;
- Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng;

- Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao để quản lý, đất chưa giao, đất chưa cho thuê tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Người đại diện cho cộng đồng dân cư là người chịu trách nhiệm đối với đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai .

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của TTHC : Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

Lệ phí : Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK - ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).