Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đối với tổ chức)

Tổng đài tư vấn 024.3223.25.46 - Công ty Luật TNHH Đại Nam tư vấn thủ tục: đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đối với tổ chức)

  Trình tự thực hiện

  * Đối với tổ chức:

  Nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

  * Đối với Văn phòng đăng ký đất đai:

  - Tiếp nhận hồ sơ và trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC

  - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận; chỉnh lý cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

  - Trả kết quả theo quy định.

  Cách thức thực hiện

  Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai.

  Thành phần hồ sơ

  1. Đơn đề nghị đăng ký biến động (Bản chính - theo mẫu);

  2. Hợp đồng góp vốn đã được cơ quan công chứng chứng nhận (bản chính);

  3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người góp vốn (bản chính);

  4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập của tổ chức nhận góp vốn (bản sao);

  5. Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất thì ngoài những giấy tờ nêu trên, tổ chức phải nộp thêm Trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai  hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân về đo đạc lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (bản chính).

  Thời hạn giải quyết

  Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo gửi cơ quan thuế và người sử dụng đất về kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà, đất, thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định, ký xác nhận nội dung đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận mới (nếu đơn vị có nhu cầu và đơn đề nghị); chỉnh lý cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

  Sau khi tổ chức thực hiện xong nội dung theo thông báo của cơ quan Thuế và Sở Tài nguyên Môi trường, nộp đủ văn bản hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có): Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

  Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc phải thông báo bổ sung hồ sơ (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời hạn nêu trên).

  * Ghi chú: Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất thì sẽ thực hiện tách thửa đồng thời với việc đăng ký góp vốn.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  - Các tổ chức quản lý, sử dụng đất

  - Cơ quan chuyên môn về quản lý đất đai

  - Các cơ quan có liên quan khác

  Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế.

  Kết quả của TTHC

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đăng ký biến động vào Giấy chứng nhận

  Lệ phí

  - Phí thẩm định hồ sơ : 0,15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ (nếu có - đối với trường hợp có chuyển nhượng);

  - Lệ phí cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận : 50.000 đồng/lần.

  - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (trong trường hợp không được miễn): 100.000đ/GCN trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất); 500.000đ/GCN trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

  - Lệ phí Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 30.000 đồng/bản (đối với trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng một phần thửa đất, tài sản gắn liền với đất);

  - Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 30.000 đồng/lần

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK - ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

  -Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013

  Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn 024.3223.25.46 của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

  Trân trọng./.

  Chuyên viên Nguyễn Xuân Dũng