Hướng dẫn khai thuế môn bài

Tổng đài tư vấn pháp luật 024.3223.25.46 tư vấn thủ tục Khai thuế môn bài

         - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          - Trình tự thực hiện:

Người nộp thuế môn bài lập Tờ khai thuế môn bài và gửi đến cơ quan  thuế quản lý trực tiếp.

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

     - Cách thức thực hiện:                                       

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

     - Thành phần, số lượng hồ sơ:

     + Thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

     - Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

     - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục thuế.

     - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

     - Phí, lệ phí (nếu có): Không có

     -  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

 + Luật Quản lý thuế năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

 + Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn 024.3223.25.46 của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế