Mẫu khởi kiện xin ly hôn

File: Mẫu đơn xin ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v xin ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………….

Họ tên (nguyên đơn):………………………………Sinh ngày:………/…../………. … ..  

CMND số:…………………………. Ngày……/……/…… Nơi cấp…………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………..

 

Họ tên (bị đơn):………………………………Sinh ngày:………/…../…………... ……

CMND số:…………………………. Ngày……/……/…… Nơi cấp…………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………...

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Hai người xây dựng gia đình ngày…….. tháng….năm……………..

Có đăng ký kết hôn ngày…….. tháng………. năm…… tại UBND……….................

Lấy nhau tự nguyện hay bị ép buộc (ghi rõ):…………………………………........………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………….

Nếu không có đăng ký kết hôn nêu rõ lý do: ……………………………....………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………….

I/. VỀ TÌNH CẢM:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. VỀ CON CHUNG

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................……………………………………………………….

III. VỀ TÀI SẢN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

        Kính mong Quý Tòa xem xét, giải quyết nguyện vọng của tôi, theo quy định của pháp luật.

         Tôi xin chân thành cảm ơn.

CÁC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ ĐÃ NỘP KÈM THEO ĐƠN KHỞI KIỆN

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

4...........................................................................................................................................

..................., ngày........tháng........năm 20.....

                                                           Người làm đơn