Mẫu tờ khai Chứng minh nhân dân

17. Ảnh chân dung 4cm x 6cm

 TỜ KHAI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

 

 

1. Họ và tên khai sinh:........................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):............................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:..........................................4.Giới tính:...........................................................

5. Dân tộc:...............................................................6. Tôn giáo:...........................................................

7. Nơi đăng ký khai sinh:.......................................................................................................................

8. Quê quán:.........................................................................................................................................

9. Nơi thường trú:.................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp:.......................................11. Trình độ học vấn:..............................................................

12. Số điện thoại:...................................................................................................................................

13. Số CMND đã được cấp:...................................................................................................................

Cấp ngày:......../........../..................Nơi cấp:...........................................................................................

Họ và tên cha:.........................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:...........................................................................................................................................

16. Họ và tên vợ (chồng):...........................................................................................................................

18. Đặc điểm nhân dạng:............................................................................................................................

19. Loại cấp:.............................20. Cấp lần thứ:.............21. Đơn vị lập TK:...................................................

Cái phải

 

Trỏ phải

 

Giữa phải

 

Nhẫn phải

 

Út phải

 

Cái trái

 

Trỏ trái

 

Giữa trái

 

Nhẫn trái

 

Út trái

 

4 ngón chụm tay trái

 

4 ngón chụm tay phải

 

 

 

 

 

22. Cán bộ kiểm tra

(ký, ghi rõ họ tên)

23. ................., ngày ..... tháng.......năm.............

Người khai ký, ghi rõ họ tên