Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 05/SĐ-IVAN

 

Mẫu số 05/SĐ-IVAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

………….., ngày.... tháng... năm........

TỜ KHAI

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

Mã số bảo hiểm xã hội: .......................................................................................................

Căn cứ tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN ngày ……/……/……… , chúng tôi đề nghị được thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cụ thể như sau:

- Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có): ..............................................

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ....................................................................................

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm …….

- Địa chỉ thư điện tử: .............................................................................................................

- Số điện thoại di động: .........................................................................................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

 

Chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ I-VAN

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

Đính kèm:Mẫu số 05/SĐ-IVAN

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.