Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - Mẫu số: 05-3/BK-TNCN (đính kèm)