PHỤ LỤC BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH - Mẫu số: 05-3/BK-TNCN (đính kèm)