PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ - Mẫu số: 05-1/BK-TNCN (đính kèm)