Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế - Mẫu số: 05-1/BK-TNCN (đính kèm)