PHỤ LỤC THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG - Mẫu số: 09-1/PL-TNCN