Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Luật sư cho tôi hỏi: “ Việc san chia, sang chiết, nạp, đóng gói các phụ gia thực phẩm để kinh doanh nhỏ lẻ cần những yêu cầu gì?”

  - Đây là nội dung tại Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

  - Theo đó, việc san chia, sang chiết, nạp, đóng gói phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu sau:

  - Chỉ được san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại phụ gia thực phẩm trong trường hợp đã được tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc chịu trách nhiệm về sản phẩm đồng ý bằng văn bản.

  - Phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn của sản phẩm và không gây ra nguy cơ đối với sức khỏe con người.

  - Nhãn phải thể hiện thêm ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại.

  - Hạn sử dụng phải được tính từ ngày sản xuất phụ gia thực phẩm đã được thể hiện trên nhãn gốc của phụ gia thực phẩm trước khi san chia, sang chiết, nạp, đóng gọi lại.

  - Tuân thủ các quy định khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm.

  - Thông tư 24/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 16/10/2019.

Chuyên viên Hồ Thị Ánh Duyên