Thủ tục thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Tên thủ tục hành chính

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh bằng tiền mặt muốn chuyển sang lĩnh qua tài khoản cá nhân hoặc ngược lại, hoặc từ tài khoản cá nhân này sang tài khoản cá nhân khác, lập Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) nộp cho ĐDCT hoặc BHXH Huyện.

2. Bước 2:

- BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng; chi trả chi phí mở tài khoản (nếu có).

- BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện để thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp cho ĐDCT hoặc BHXH huyện.

Thành phần hồ sơ

- Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH).

- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản

Số lượng hồ sơ

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Nếu người hưởng nộp mẫu 20-CBH trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH huyện

Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày  23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH;

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH.

Bạn hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955- Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.