Thủ tục truy lĩnh, tiếp tục nhận hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Tên thủ tục hành chính

Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy truy lĩnh tiếp tục nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 19-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) gửi BHXH cấp huyện.

2. Bước 2: BHXH huyện kiểm tra, đối chiếu với Danh sách chi trả và Sổ theo dõi người hưởng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số S01-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH), xác nhận giải quyết vào Mẫu số 19-CBH thực hiện chi trả cho người hưởng.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần hồ sơ

Giấy truy lĩnh, tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH).

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)

Thời hạn giải quyết

Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH huyện

Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy truy lĩnh, tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH).

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày  23/5/2012  của BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Bạn hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.