Tờ Khai Đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử - Mẫu số: 03/ĐK-TĐT