Tờ Khai Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN - Mẫu số: 03/ĐK-T-VAN