Tờ khai Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử - Mẫu số: 02/ĐK-TĐT