Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

Kính gửi: Sở Tư pháp(1) ………………………………

Họ và tên: …………………………………………… Giới tính: ....................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số(2): .....................................................................

Nơi thường trú/tạm trú(3): .........................................................................................

...................................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ (nếu có): ..................................................................................

Quan hệ với người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn(4): ...................................................................................................................................

Đề nghị Sở Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………… Giới tính: .......................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................

Nơi sinh(5): ................................................................................................................

Quốc tịch: .................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số(6): .....................................................................

Nơi thường trú/tạm trú(7): ..........................................................................................

....................................................................................................................................

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh(8): .......................................................................

....................................................................................................................................

Nơi đăng ký kết hôn trước đây(9): .............................................................................

...................................................................................................................................

Đã ly hôn với ông/bà(10): ..........................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số(11): ...................................................................

Nơi thường trú/tạm trú(12):........................................................................................

.............................................................................................................................

Căn cứ ghi:(13) ........................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu khai sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…………..,ngày ... tháng ... năm ....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giải thích biểu mẫu:

(1) Ghi họ tên, chức danh của người tham mưu, đề xuất việc giải quyết.

Ví dụ: ông/bà Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Hành chính tư pháp

(2) Ghi họ và tên của người có yêu cầu

Ví dụ: của ông Hoàng Văn H.

(3) Ghi nơi sinh theo 2 cấp đơn vị hành chính (cấp tỉnh, tên nước)

Ví dụ: thành phố Hải Phòng, Việt Nam

hoặc: Paris, Cộng hòa Pháp

(4) Ghi rõ tên loại, số của giấy tờ đương sự nộp trong hồ sơ

Ví dụ: Hộ chiếu số N1234568

Giấy CMND số 031946299

(5) Ghi nơi đăng ký thường trú của người có yêu cầu, trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú.

(6) Ghi số thứ tự đăng ký của việc đăng ký kết hôn trước đây (trường hợp không có tên trong sổ đăng ký kết hôn tại Việt Nam, thì ghi số thứ tự thực tế khi thực hiện ghi vào sổ hộ tịch), số quyển của sổ đăng ký kết hôn đó và ngày đăng ký kết hôn trước đây.

Ví dụ: Đã thực hiện ghi vào sổ đăng ký kết hôn, số 256, quyển số 02, ngày 20 tháng 10 năm 2010.

(7) Ghi rõ các thông tin về nhân thân của vợ/chồng trước đây, bao gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, tên loại và số Hộ chiếu/Giấy CMND/giấy tờ khác chứng minh về nhân thân, nơi cư trú.

Ví dụ: Việc Iy hôn với bà Nguyễn Thị V., sinh ngày 15/5/1995, dân tộc: Kinh, quốc tịch: Hoa Kỳ, Hộ chiếu số VN1256789, cư trú tại Alaska. Hoa Kỳ.

(8) Ghi rõ tên loại, số, cơ quan cấp, ngày cấp văn bản là căn cứ thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch.

Ví dụ: Bản án ly hôn số 56789, do Tòa án bang Victoria, Australia cấp ngày 14/02/2014.