TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 02/KK-TNCN (đính kèm)