Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 08/KK-TNCN (đính kèm)