TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 08/KK-TNCN (đính kèm)