Tư vấn chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi

Chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi

Hỏi: Tôi là lao động nữ đơn thân năm nay 34 tuổi, làm việc tại Công ty may Hà Nội, và đóng Bảo hiểm xã hội liên tục đến thời điểm này là đã được 4 năm. Nay, tôi nhận nuôi con 3 tháng tuổi thì tôi được hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 0931047999 - 0983525955 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Bạn đã tham gia đóng liên tục Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm bạn nhận nuôi con 3 tháng tuổi là 4 năm, do đó căn cứ theo điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 31 luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Điều 31: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1.Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

.... d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo quy định của Luật bảo hiểm hiểm xã hội 2014 thì các chế độ bạn được hưởng bao gồm:

  • Thời gian hưởng chế độ khi nhận con nuôi

Căn cứ Điều 36 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 36. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.”

Theo đó, Bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản cho đến khi con bạn đủ 06 tháng tuổi.

  • Mức hưởng hàng tháng:

Căn cứ Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. ...

...c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày..”

  • Mức trợ cấp một lần khi nhận con nuôi:

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì quy định: đối với lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuôi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nhận nuôi con.

Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội quy định từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở sẽ là: 1.300.000 đ/tháng

Khi đó:

Tiền trợ cấp một lần khi bạn nhận con

= 2 x 1.300.000 = 2.600.000 VNĐ

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn  0931047999 - 0983525955 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.    

Chuyên viên Nguyễn Xuân Dũng

 

Bình luận

Thêm bình luận