Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 06/KK-TNCN (đính kèm)