TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 06/KK-TNCN (đính kèm)