Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên đã nghỉ việc?

Câu hỏi: Công ty tôi chuẩn bị quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động năm 2017. Tuy nhiên, năm 2017, một số Người lao động làm việc được một thời gian và đã chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty trước tháng 12/2017. Vậy tôi muốn hỏi: Công ty tôi có phải quyết toán thuế cho nhân viên này không? Tôi cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.”

Đối với trường hợp này, những người nhân viên này không còn làm việc tại Công ty bạn tại thời điểm quyết toán thuế (đã chấm dứt hợp đồng lao động trước tháng 12/2017), nên không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho Công ty bạn.

Trong trường hợp này, Công ty bạn phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên này để tự đi quyết toán thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế

Bài viết liên quan