TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số: 07/KK-TNCN (đính kèm)