Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần ?

Hỏi: Tôi là Tổng giám đốc của một Công ty cổ phần, nay Công ty có trống chức Chủ tịch hội đồng quản trị. Vây, tôi muốn ứng cử lên làm Chủ tịch hội đồng quản trị của chính Công ty này thì có được không? Và điều kiện là gì?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vn – Công ty Lut TNHH Đi Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Lut TNHH Đi Nam xin tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn pháp luật có quy định tại Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần cụ thể như sau:

“1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”

Về tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên hội đồng quản trị luật doanh nghiệp có quy định tại Khoản 1, Điều 151 cụ thể:

“1.Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ chúng tôi không thể đưa ra nhận định việc bạn có đủ điều kiện ứng cử chức chủ tịch hội đồng quản trị hay không. Nên bạn cần xem xét các điều kiện mà pháp luật quy định được nêu ở trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Vinh

Bài viết liên quan