BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VỀ VỀ ANTT - MẪU ĐD4