BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ ĐỂ

Mẫu giấy cam kết về an ninh trật tự chi tiết nhất:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ

Kính gửi: …

Tôi là : … sinh năm …Quốc tịch …

Số CMND (hoặc hộ chiếu) …

Do …cấp ngày…tháng …năm …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú: …

Là: …

Cơ sở kinh doanh: …

Địa chỉ: …

Giấy chứng nhận ĐKKD số … do …  cấp ngày… tháng …năm …

Ngành nghề kinh doanh: …

Chấp hành Nghị định số … ngày … của Chính phủ, tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện về an ninh trật tự như sau:

1. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện của chủ thể, điều kiện về cơ sở kinh doanh như quy định tại Điều 4 của Nghị định.

2. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chấp hành đầy đủ các quy định tại Điều …. của Nghị định … và mục … của Thông tư số … ngày … của Bộ Công an.

3. Chấp hành đầy đủ các quy định tại các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có liên quan đến ngành nghề mà cơ sở đang hoạt động kinh doanh.

4. Khi cơ sở kinh doanh có thay đổi các điều kiện về an ninh trật tự sẽ có văn bản báo cáo ngay cho cơ quan Công an nơi đã nhận bản cam kết này.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cam kết trên đây.

Bản cam kết này lập thành 2 bản, cơ quan Công an giữ một bản và cơ sở kinh doanh giữ một bản .

….ngày … tháng … năm …

   CÔNG AN ….

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan