MẪU BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ  (KÈM THEO H

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ 

1. Tổ chức thiết kế: …………………………………..

1.1. Tên: ……………………………………

1.2. Địa chỉ: ……………………………………….

1.3. Số điện thoại: ………………………………………..

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: …………………………………….

2. Kinh nghiệm thiết kế: ………………………………….

2.1. Kê khai ít nhất 03 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a) ………………………………………..

b) ………………………………………..

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng: …………………………….

Trong đó:

– Kiến trúc sư: ……………………………………………….

– Kỹ sư các loại: ………………………………………………….

b) Chủ nhiệm thiết kế:

– Họ và tên: ……………………………………………

– Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): ………………………………

– Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): …………

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đi với tất cả các bộ môn):

– Họ và tên: ………………………………………………..

– Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): ………………………………………

– Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): …………

……….., Ngày …… tháng…. năm ….
Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế
(Ký ghi rõ họ tên)

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật  – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan