Tham Khảo Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Mới Nhất

Viết bản kiểm điểm đẳng viên cuối năm là hình thức dành riêng cho việc tự phê bình, tự phê bình của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc kiểm tra đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm diễn ra vào cuối năm. Kiểm tra tập thể trước, sau đó là cá nhân, kiểm tra người lãnh đạo, cấp phó rồi đến các thành viên.

Ai nên viết đánh giá kiểm điểm đảng viên cuối năm?

Đảng viên trong toàn Đảng Cộng sản Việt Nam (trừ đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt và bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Trường hợp bị đình chỉ cấp đảng viên, cấp ủy vẫn cần đánh giá, phân loại chất lượng.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

————————

……………., ngày …. Có thể…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên : ….

Ngày sinh: ….

Chức vụ của đảng: ….

Đơn vị công tác:…

Cái nĩa: ….

1. Về tư tưởng chính trị.

– Luôn kiên định, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Luôn bám sát quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong học tập nhằm nâng cao lý luận chính trị chuyên môn và năng lực làm việc.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động bốn nội dung “Hai không có gì” trong giáo dục, triển khai và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Là một Đảng viên, tôi luôn ý thức tự giác, có tinh thần nêu cao và đạt kết quả tốt trong thực hành kinh tế chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ đạo đức tốt, tính tiên phong. tấm gương đảng viên. Thực hiện đúng và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành đúng quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Trong công tác và hoạt động của Đảng, tôi luôn trung thực, chính trực, giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết của Đảng; quan hệ mật thiết, gần gũi với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện các Quy định Dân chủ Cơ bản cũng như các quy định của địa phương và các Hiệp ước Cư trú.

Trong thực hiện nhiệm vụ và ứng xử với quần chúng, chúng ta luôn xử lý phù hợp các mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ, một cách dứt khoát, công bằng, công bằng, chính đáng, không vì lợi ích cá nhân. lợi ích cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

– Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của mình, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết trong nội bộ.

3. Về việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao

– Có tinh thần trách nhiệm và đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao:

* Về công tác chuyên môn: + Bị ảnh hưởng…

* Về công tác tập thể:

+… được nhận bằng khen của tỉnh đoàn.

+ Chi nhánh…. nhận được bằng khen của huyện đoàn.

+ Tôi đã nhận được bằng khen của huyện đoàn.

– Thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo quy định.

– Trong quá trình công tác, tôi luôn nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên giao, thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học và thực hiện đúng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

– Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Nhà trường đề ra.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Tôi luôn áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng và tôi tôn trọng sứ mệnh, đường lối của tổ chức.

– Luôn chấp hành nội quy, quy định của đảng và nộp đảng phí theo quy định; – Chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

– Tuân thủ chính sách, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.

– Có thái độ khắt khe trong việc tiếp nhận sửa chữa và giải quyết các khuyết điểm.

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, khắc phục điểm yếu, khuyết điểm theo nghị quyết của Trung ương… và những vấn đề mới nảy sinh.

Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, luôn giữ vững lập trường. Tuyệt đối tôn trọng việc áp dụng quy định của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm. Học tập và tham gia đầy đủ các khóa học về nghị quyết của Đảng và các khóa đào tạo.

– Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, tiến bộ.

– Thực hiện tốt nguyên tắc lãnh đạo tập thể, trách nhiệm cá nhân.

– Linh hoạt, linh hoạt trong cách ứng xử với đồng nghiệp, học sinh và người dân nơi họ sinh sống, cư trú.

– Giải quyết công việc hiệu quả, khắc phục nóng nảy khi giải quyết công việc.

6. Những hạn chế, điểm yếu, lỗi lầm, nguyên nhân.

– Chưa dành đủ thời gian cho việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu về chương trình, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân phối hợp với các tổ chức khác của trường đôi khi chưa đạt hiệu quả cao nhất.

– Không mạnh dạn đề xuất, tư vấn các giải pháp để thúc đẩy công việc chuyên môn tốt hơn.

– Họ chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong hoạt động của chi bộ, vì còn rụt rè, dè dặt trong công tác phê bình, tự phê bình.

7. Phương hướng, biện pháp khắc phục, khắc phục những yếu kém, tồn tại trong thời gian tới.

– Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc dân chủ trong Đảng và trong cơ quan.

– Phát huy lợi ích, khắc phục những góp ý của đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đưa thêm nhiều ý kiến vào hoạt động chi bộ. Trong quản lý công việc cần linh hoạt nhưng cẩn trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình, phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực làm việc.

Có ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói, nói thật và chân thành.

– Chặt chẽ hơn đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn theo dõi sát sao hoạt động của Công đoàn, tham mưu cho lãnh đạo Chi đoàn để giải quyết công việc kịp thời.

– Tu dưỡng và thường xuyên thực hành đạo đức, lối sống. Không ngừng trau dồi đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

8. Tự nhận thức về phẩm chất của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Phân loại thành viên nhóm: Có tay nghề cao, thực hiện tốt nhiệm vụ.

+ Phân loại cán bộ quản lý, công chức: Hoàn thành tốt trách nhiệm, nhiệm vụ

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi viết bản tự kiểm cuối năm của đảng viên

Việc đầu tiên chúng ta cần xác định mục đích viết để xem xét mức độ vi phạm của mình, để sau quá trình trình bày tóm tắt sự việc, cá nhân phải nhận thức được lỗi của mình trong vụ việc và hậu quả thiệt hại. tự nhận thức được hình thức kỷ luật phù hợp.

Về nội dung thông báo có thể là:

– Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện đường lối, nghị quyết, quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu rõ ưu điểm, nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân.

– Về tư tưởng chính trị: trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; tôn trọng, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình, cá nhân thực hiện đường lối, quan điểm, cam kết, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, xóa mờ lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực làm việc của bản thân.

Có ba hình thức kỷ luật chính:

  • Có văn bản khiển trách;
  • Thay đổi công việc với mức lương thấp hơn trong thời gian tối đa sáu tháng;
  • Sa thải.

Quy định về việc tự kiểm điểm của Đảng viên

Việc kiểm tra đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, lãnh đạo hàng năm được thực hiện vào cuối năm. Kiểm tra tập thể trước, sau đó là cá nhân, kiểm tra người lãnh đạo, cấp phó rồi đến các thành viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ tiến hành rà soát sau khi có sự lãnh đạo, lãnh đạo tập thể của chính quyền, các chuyên gia và đoàn thể quần chúng hoàn thành. Các ô có ô nhóm có thể kiểm tra thành viên nhóm và sau đó báo cáo kết quả lại cho ô.

Người phụ trách hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm toán của tập đoàn; Mỗi thành viên của tập thể tham gia bằng cách đưa ra phản hồi và làm rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân về những thuận lợi và bất lợi của tập thể. Người quản lý tổng hợp, kết luận từng nội dung nhận được để hoàn thiện báo cáo.

Cá nhân có tính tự phê bình; từng thành viên trong tập thể đưa ra nhận xét, phê bình; chủ tịch kết luận về ưu điểm và nhược điểm của từng cá nhân; đích thân tiếp thu và hoàn thiện bản tự phê bình. Khi xét người đứng đầu thì phân công các đồng chí ở cấp trợ lý làm chủ tịch. Đảng viên ở các vị trí lãnh đạo, lãnh đạo ở bất cứ địa phương nào cũng sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và trong chi bộ sẽ tập trung rà soát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Các cấp ủy cấp trên xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác để tham gia, chỉ đạo rà soát nếu có ý kiến góp ý, phân công các thành viên, nhân viên ban cố vấn, trợ lý các ban tham gia, chỉ đạo và tổng hợp kết quả rà soát về cấp ủy. tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và quản lý cấp dưới phải báo cáo cấp ủy.

Thời gian tổ chức kiểm tra tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng bộ trực thuộc trung ương ít nhất từ 2 đến 3 ngày, khi có đề nghị của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban thư ký, tối thiểu 3 đến 4 ngày. Công đoàn, cán bộ đảng, tập thể lãnh đạo, lãnh đạo trực thuộc trung ương ít nhất 01-02 ngày, tại các địa điểm do Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị xem xét ít nhất 02-03 ngày. Các cấp ủy tỉnh, thành ủy, cấp ủy trực thuộc trung ương sẽ ấn định thời gian rà soát các tập thể, cá nhân dưới sự lãnh đạo của mình.

Nguyên tắc của việc kiểm điểm Đảng viên

– Phù hợp với chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan và đầy đủ; công bằng, công khai và minh bạch; quyền hạn và trách nhiệm phù hợp.

– Bảo đảm sự gắn kết, đồng bộ, kết nối trong toàn hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương.

– Bám rễ vào phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong việc đánh giá, xếp hạng hàng năm.

– Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm phụ trách các lĩnh vực, lĩnh vực có kết quả hoạt động, hiệu quả công việc của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2023

– Hoàn thành nhiệm vụ

+ Trở thành một Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong đổi mới, có sản phẩm cụ thể lượng hóa, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác được Đảng ghi nhận. Các thành viên khác học hỏi và làm theo.

+ Tiêu chí thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao được đánh giá “Xuất sắc”; Các tiêu chí còn lại được đánh giá ở mức “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp vào loại cán bộ, công chức, viên chức “hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số đảng viên được đánh giá “Thực hiện tốt nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được đánh giá “Thực hiện tốt nhiệm vụ” ở mỗi tổ chức cơ sở cánh tả.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Tiêu chí thực hiện nhiệm vụ chính sách được giao được đánh giá “Tốt” trở lên; Các tiêu chí khác được đánh giá ở mức “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được phân loại là cán bộ, công chức, viên chức “Thực hiện tốt nhiệm vụ” trở lên.

+ Hoàn thành nhiệm vụ

+ Các tiêu chí cơ bản được đánh giá ở mức “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được phân loại là cán bộ, công chức, viên chức “Đầy đủ nhiệm vụ” trở lên.

– Nhiệm vụ thất bại

Là thành viên của nhóm không đạt cấp độ “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Cơ quan có thẩm quyền kết luận đánh giá có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Hoàn thành dưới 50% mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức bị xếp vào mức độ “không thực hiện nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị xử phạt trong năm (một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần trong quá trình phân loại).

Bài viết liên quan