MẪU ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH GIA ĐÌNH – PHỤ LỤC III-2

Phụ lục III-2

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký

Giá trị phần vốn góp[1] (bằng số; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn[2]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

……, ngày……tháng…..năm……

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)[3]


[1] Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.

[2] Loại tài sản góp vốn bao gồm:

  • Đồng Việt Nam
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
  • Vàng
  • Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
  • Tài sản khác

[3] Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật  – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan