Mẫu di chúc

Mẫu Di chúc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại ……

Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………

– Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

– Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: ………………………….

cấp ngày …………… tháng ……… năm ……………

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

 2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các  giấy  tờ,  chứng  từ  sở  hữu  được  cơ  quan  có  thẩm  quyền  cấp  gồm: 

……………………….. ………………….. ……………………….. ……………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên Ông (Bà)………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………..

Chứng  minh  nhân  dân  số:………………………………Nơi  cấp:  …………………………. cấp ngày …………… tháng ……… năm ……………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Trong trường hợp Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau:

Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là:

Ông (Bà):

Sinh ngày: .……/……./…………

Chứng minh nhân dân số: ………cấp ngày …. /.…/.…… tại …………….

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú………………………..

Ông (Bà):

Sinh ngày: .……/……./…………

Chứng minh nhân dân số: ………cấp ngày …. /.…/.…… tại …………….

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú………………………….

Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tôi (chúng tôi) đã đọc Di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký vào Di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

   Người làm chứng (nếu có)                             Người lập Di chúc

      (Ký và ghi rõ họ tên)                            (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật  – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan