MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG SINH – (đính kèm)

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư  số : 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng sinh

Kính gửi:        ………………………………………………………………………….

                                ………………………………………………………………………….

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:…………………………………………………Năm sinh…………..

Nơi đăng ký thường trú:……………………..……………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:…………………….…………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………………………………………….

Đã sinh con vào lúc:……..giờ……phút, ngày…….tháng………năm:…………………………….

Tại:………………………………………..………………………………………………………………………

Số lần sinh……………………………Số con hiện sống:…..…………………………………………….

Số con trong lần sinh này:……………………………….…………………………………………………

Giới tính con:………………………..cân nặng:…………………………………………..……………….

Hiện trạng của con:…………………………………………..…………………………………………………..

Người đỡ đẻ:………………………………………………………………………………………………………….

Dự định đặt tên con:…………………………………….………………………………………………………..

                                                                                  …….……, ngày………..tháng………… năm 20

                                                            Người làm đơn

                                                          (Ký tên, ghi rõ họ tên)

file: Đính kèm

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan