Mẫu đơn mới luật sư bào chữa

CỘNG HOÀ XHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—***—

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Kính gửi: Công ty luật

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………….

Số CMND:………………………………………………cấp ngày:…………………….

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………….…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày một việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc).

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Công ty luật Minh Khuê cử luật sư (nếu mời đích danh luật sư nào thì ghi tên luật sư đó, nếu không thì để trống) bào chữa cho tôi (hoặc con, vợ, chồng.. tôi) trong giai đoạn …….(ghi rõ yêu cầu mời luật sư trong giai đoạn nào: điều tra, truy tố hay xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm).

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận ưng thuận của Công ty luật Minh Khuê

……………….,ngày……tháng……..năm………..

(người viết đơn ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan