Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

0 bởiVũ Tuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

 

Kính gửi:          Ban Giám đốc Công ty ……..

                         - Trưởng phòng Tổ chức – hành chính – quản trị kế toán

 

Tôi tên là: …………………………………………………………....………

Hiện đang công tác tại: …………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………....………….

Nay kính đơn này gửi đến Ban Giám đốc Công ty…………………………..

………………………………………………………………………......……

Lý do xin nghỉ dưỡng sức sau sinh tại gia đình, kể từ ngày: .../.../......... đến ngày.../.../...

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc Công ty……………

Xin chân thành cảm ơn!

....., ngày… tháng … năm 2013

Ban lãnh đạo     Chủ tịch công đoàn         Trưởng phòng HCNS             Người làm đơn

      (Duyệt)                  (Duyệt)                                (Duyệt)                              (Ký, họ tên)