Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Kính gửi:     – Ban Giám đốc Công ty ……..

                    – Trưởng phòng Tổ chức – hành chính – quản trị kế toán

Tôi tên là: …………………………………………………………….………

Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………….………….

Nay kính đơn này gửi đến Ban Giám đốc Công ty…………………………..

…………………………………………………………………………………

Lý do xin nghỉ dưỡng sức sau sinh tại gia đình, kể từ ngày: …/…/……… đến ngày…/…/…

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc Công ty……………

Xin chân thành cảm ơn!

….., ngày… tháng … năm 2013

Ban lãnh đạo    Chủ tịch công đoàn    Trưởng phòng HCNS     Người làm đơn

   (Duyệt)                     (Duyệt)                          (Duyệt)                         (Ký, họ tên)

Bài viết liên quan