MẪU ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày…… tháng…… năm ………….

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi :      BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………….

            PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Tôi tên là : ………..

Chức vụ : Bộ phận :…………………………………………. ………

Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………..

Lý do : ………..

Tôi đã bàn giao công việc cho :…………………………….……..Bộ phận :…………………..

Nội dung các công việc được bàn giao :…………………………..

Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN  CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN CỦA NGƯỜI LÀM ĐƠN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật  – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn

Bài viết liên quan