MẪU ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi:

– Hiệu trưởng …………………………………………………………………………………….;

– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ………………………………………………………….;

– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm)……………………………………………………….. .

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường……………………………………………………………………..

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)………………………………….

Theo Công văn số………/XHNV-TCCB ngày……tháng…….năm……..
của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ………………đến ngày………..…….

Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày…………………

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

                                                                …………., ngày      tháng       năm 20……

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm:                                                           Người làm đơn

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………………….

được trở lại công tác từ ngày ……/…../20…..

            Thủ trưởng đơn vị

            (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB                                                  Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn

Bài viết liên quan