Mẫu giấy đề nghị sao y bản chính hồ sơ bảo hiểm xã hội

0 bởiVũ Tuân

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Loại hồ sơ : Sao y bản chính

 

 

- Họ tên người có hồ sơ đề nghị sao y:……………..……………………………………... ………………:……………………………………………………………………………..

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………,………………………………..

      - Số sổ bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………………..

- Đơn vị công tác trước khi nghỉ hưởng chế độ BHXH:………………………….……….

………………………………………………………………………….…………………...

- Địa chỉ cư trú hiện nay:………………………………………………………..………….

- Điện thoại: ………………………………; Di động:…………….……….………………

      - Loại hồ sơ sao y: Hưu trí  □,  Hưu trí  Quân đội  □, Mất sức  □, Tuất □, TNLĐ-BNN □,

        T/Cấp BHXH 01 lần □, Hồ sơ khác □ ...........................................................................

     ………………………………………………………………………………………....

- Số lượng: ……………………………………………………………..……………………

 Số lượng 01 lần sao y không quá 04 bộ, trường hợp người lao động muốn sao y hơn 04 bộ hồ sơ phải có công văn hay văn bản hướng dẫn của nơi yêu cần sao y hồ sơ.

 

 


 

………, ngày….. tháng….. năm 20…...
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)