Mẫu giấy đề nghị sao y bản chính hồ sơ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

   

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Loại hồ sơ : Sao y bản chính

– Họ tên người có hồ sơ đề nghị sao y:……………..……………………………………… ………………:……………………………………………………………………………..

– Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………,………………………………..

      – Số sổ bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………………..

– Đơn vị công tác trước khi nghỉ hưởng chế độ BHXH:………………………….……….

………………………………………………………………………….……………………

– Địa chỉ cư trú hiện nay:………………………………………………………..………….

– Điện thoại: ………………………………; Di động:…………….……….………………

      – Loại hồ sơ sao y: Hưu trí  □,  Hưu trí  Quân đội  □, Mất sức  □, Tuất □, TNLĐ-BNN □,

        T/Cấp BHXH 01 lần □, Hồ sơ khác □ …………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………….

– Số lượng: ……………………………………………………………..……………………

 Số lượng 01 lần sao y không quá 04 bộ, trường hợp người lao động muốn sao y hơn 04 bộ hồ sơ phải có công văn hay văn bản hướng dẫn của nơi yêu cần sao y hồ sơ.

………, ngày….. tháng….. năm 20…...
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

     

Bài viết liên quan