Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp

Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

1. Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH):

– Họ và tên: ………………………………………………. Năm sinh: ……………………………………..

– Nơi cư trú………………………………….… Số điện thoại: …………………………….

– Số sổ BHXH/mã định danh: …………… Loại chế độ BHXH đang hưởng ……….…

– Nơi đang lĩnh chế độ BHXH: ……………………………………………………………………………

– ………………………….  tôi đồng ý uỷ quyền cho Ông (Bà) ……………………..  nêu tại mục 2 dưới đây lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.

2. Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH):

– Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

– Số CMND: …………………………………………………………………………….

– Nơi cư trú…………. ……………………………… Số điện thoại …………..…………..

– Thời hạn ủy quyền: Từ  tháng ….. năm ………… đến tháng ….. năm ………………

– Nơi lĩnh: ………………………….. ………………………………………………………….

        Chúng tôi cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

….., ngày … tháng … năm …

Xác nhận của chính quyền địa phương;

hoặc Giám đốc trại giam; hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam hoặc Chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)            

….., ngày … tháng … năm …

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: 

– Người lĩnh thay khi đến nhận tiền phải xuất trình Giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh;

– Giấy ủy quyền bằng  tiếng nước ngoài phải  kèm  theo bản dịch sang tiếng Việt của phòng công chứng  để cơ quan BHXH biết, giải quyết.

– Thời hạn ủy quyền  do các bên  thỏa thuận,  trường hợp không  thỏa thuận  thì thời hạn  uỷ quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.

Bài viết liên quan