MẪU GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu 04-2/TNCN (đính kèm)