MẪU GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

xin giới thiệu: Mẫu giấy giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân(Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN) Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ………………………. ;

Năm……………tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………………………….. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………..(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm về: thủ tục và điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Theo Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Trường hợp 3: Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

2. Mẫu giấy ủy quyền cho cá nhân tiến hành thủ tục hoàn thuế

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân để ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục quyết tóa, hoàn thuế thu nhập cá nhân, đã điền nội dung mời quý khách hàng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——o0o—- 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015
  • Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2019, tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:

  1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên: Nguyễn Văn A

Địa chỉ: ………………….

Số CMND/CCCD: ……………… Cấp ngày: ……………. Nơi cấp: ………. 

Quốc tịch: Việt Nam

  1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên: Nguyễn Thị B

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Số CMND/CCCD: ……………… Cấp ngày: ……………. Nơi cấp: ………. 

Quốc tịch: Việt Nam

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện thủ tục với cơ quan thuế quận ……. để tiến hành quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân cho bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký giấy ủy quyền đến khi hoàn thành việc quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân cho bên ủy quyền.

ĐIỀU 2. CAM KẾT

-Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

-Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

3. Mẫu giấy ủy quyền kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp. Mẫu này thường áp dụng đối với công ty thuê nhà của cá nhân để làm trụ sở văn phòng, và cá nhân ủy quyền lại cho công ty thay mặt kê khai, quyết toán, mua hóa đơn đối với hợp đồng cho thuê đã ký kết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tên tôi là: HỒ THỊ BÍCH LÂN Quốc tịch: VIỆT NAM

Số CMNT: 010192164 Cấp ngày…..tháng…..năm 20…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………. 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………. 

Từ 10/05/2014 đến 10/12/2014 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế từ việc cho thuê căn hộ số 120 A4 tập thể cơ khí, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân. Hà Nội. Đề nghị Công ty TNHH tư vấn Sunlaw (Mã số thuế 0104078829) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 và việc mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 04 – 2/TNCN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ……. ;

Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;

Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………………… và có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Đề nghị Công ty/đơn vị …………………………….(mã số thuế :………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan