Mẫu giấy ủy quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-***————-

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm 20….. (………………………………………………)

tại ………………………………………………………………………………..

Tôi là: ……………………………………….                                           sinh năm: ……………………..

CMND: …………………………  cấp ngày: ………………………. nơi cấp: ……………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Tôi lập giấy ủy quyền để ủy quyền cho ……………………………., sinh năm …….., CMND số: ………………….cấp ngày ……………. nơi cấp ……………, địa chỉ ………………………………………………….. thực hiện các nội dung ủy quyền như sau:

1. Nội dung ủy quyền

 Bằng giấy ủy quyền này tôi ủy quyền cho  ………………………….được toàn quyền nhân danh, thay mặt tôi để thực hiện các nội dung công việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Thời hạn ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ……………………….. đến ……………………………..

3. Cam đoan

Tôi xin cam đoan và hoàn tòan chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc trong phạm vi ủy quyền trên.

                                                   NGƯỜI  UỶ  QUYỀN                  

Bài viết liên quan