Mẫu quyết định cho thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

                         V/v cho thôi việc                            

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

-  Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ………………………………………………………

-   Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà).......... giữ chức vụ................ được nghỉ việc kể từ ngày…………………..................................................... …………………………………………...

Điều 2: Ông (Bà)........................................ và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                               Giám đốc

Nơi nhận: