MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

                         V/v cho thôi việc                            

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

–  Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Hợp đồng lao động đã ký ngày ………………………………………………………

–   Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)………. giữ chức vụ……………. được nghỉ việc kể từ ngày……………………………………………………………….. ……………………………………………

Điều 2: Ông (Bà)…………………………………. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                               Giám đốc

Nơi nhận:

Bài viết liên quan