Mẫu quyết định trưng cầu giám định

TOÀ ÁN…………………(1)

Số:…../……/QĐ-TCGĐ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…… tháng …… năm……

QUYẾT ĐỊNH

TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH (3)

Toà……………………………………………………………………………………………………………….Căn cứ vào Điều 90 của Bộ luật tố tụng dân sự và Pháp lệnh giám định tư pháp;

Sau khi xem xét sự thoả thuận lựa chọn (hoặc đơn yêu cầu) trưng cầu giám định của……………………………………………………………………………………………………………… (4) là …………………………………………..(5); trong vụ án ……………………………………………… (6)

Sau khi xem xét các tài liệu liên quan đến yêu cầu trưng cầu giám định đối với…………………………………………………………………………………………………………..(7)

Xét thấy (ghi nguồn gốc và đặc điểm của đối tượng cần giám định);

Việc đương sự lựa chọn (hoặc yêu cầu) trưng cầu giám định là có căn cứ và việc trưng cầu giám định là cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trưng cầu ……………………………………………………………………………………………..(8)

Thực hiện giám định: (ghi cụ thể những vấn đề cần giám định và các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định).

2. Các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao gồm:……….. ………………………………………………………………………………………………………………..(9)

3. Thời hạn trả kết luận giám định ……………………………………………………………..(10) TÒA …………………………………………………………………………………………………………

                                                                                    Thẩm phán

Nơi nhận:

(Ghi cụ thể Tổ chức giám định tư pháp; giám định viên;

các đương sự thoả thuận, yêu cầu giám định tư pháp

và lưu hồ sơ vụ án).

Bài viết liên quan