Mẫu thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 ………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng,

công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

            Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo….……………..……………………

……………………………………………………………………………………

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………..………………Năm sinh…………..

Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)…………………………………………………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:

Lý do sửa chữa, cải tạo:…………………………………………………………..

Thời gian sửa chữa, cải tạo:………………………………………………………

Phạm vi và mức độ sửa chữa: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo.

Bài viết liên quan