MẪU TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….. …………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: …………………………………….

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4)……………………………………………………………..
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………….. …….Giới tính: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………

……………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………………….. Quốc tịch: ……………………………………..

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. …………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. …………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………… …………………………………………………

Đã đăng ký tại:(5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… ngày  …. tháng …… năm ……………………….

Theo(6)………………………………………………………………………………..số……………… quyển số:……………………….

Số lượng bản sao Trích lục đề nghị cấp:……………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                                              Làm tại: ………………………….. , ngày ……. tháng ……. năm…..

                                                                                                                            Người yêu cầu

                                                                                                                           (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ:   Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an Hà Nội cấp ngày 20/10/2004;

                        Hộ chiếu số N1233567 do Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cấp ngày 22/12/2015

                        Hộ chiếu số 545379017 do cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ cấp ngày 11/02/2016.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch

            Ví dụ:   Khai sinh / Kết hôn / Khai tử / Cải chính hộ tịch

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ:   Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

            Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiến, thành phố Hà Nội

            Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây (chỉ khai nếu biết rõ).

            Ví dụ:   Giấy khai sinh / Giấy chứng nhận kết hôn

Trích lục khai tử / Trích lục thay đổi hộ tịch

Liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6192 – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan