Mẫu Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế – 25/ĐK – TCT

Mẫu: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế – 25/ĐK – TCT

Mẫu số: 25/ĐK – TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng  … năm …

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: …………………………………………………

1. Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………….

…………………………………………………….………………………………

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………

4. Địa chỉ kinh doanh (nếu có):………………………………………………….

5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

6. Hồ sơ đính kèm:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan tính chính xác và hoàn toàn  chịu trách nhiệm về nội dung văn bản trên./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật  – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan