PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN CON NUÔI

Mẫu xin nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.02) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________***________

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Kính gửi:[1] ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Chúng tôi/tôi là:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nghề nghiệp

Nơi thường trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: …………………………………….. Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch: ……………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………….

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………… Quốc tịch: …………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………… Quốc tịch: ……………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em[2]:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:

………………………………………………………………………………………………

Lý do xin nhận con nuôi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho ……………… [3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề nghị[4] ………………………………………………. xem xét, giải quyết.

………………, ngày …………….. tháng ……….. năm ……….

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2] Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.

[3] Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.

Bài viết liên quan